Steppi B.V.
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Info@steppi.nl
www.steppi.nl
KvK: 75081865

Laatst bewerkt op 16 maart 2020

Algemene voorwaarden

Steppi B.V., verhuurt elektrische steps op maandbasis aan zowel particulieren als zakelijke ondernemingen.

 

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context tegendeel blijkt:

 

 

Abonnement:

 

de overeenkomst tussen Steppi en de Huurder voor het gebruik van de step door huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Steppi en Huurder;

 

 

Duurzame gegevensdrager:

 

betekent elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een huur of Steppi in staat stelt om informatie die aan hem, persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

 

Huurder:

 

iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die Steppi een Abonnement afsluit;

 

 

Steppi:

 

de onderneming Steppi BV, gevestigd aan Torenallee 20, te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75081865.

 

 

Toepasselijkheid

 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Steppi en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Steppi en een huurder.

 

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de huurder beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

3. De afspraken die tussen Steppi en de huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden gemaakt, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per email zijn bevestigd door een vertegenwoordigend bevoegd bestuurder van Steppi.

 

 

Aanbod

 

 

1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten binden Steppi niet.
 
 

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Overeenkomst

 

 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden,
 
 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Steppi onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

 

Abonnement

 

 

1. Voor alle abonnementen die Steppi aanbiedt, geldt een initiële termijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 maand.
 
 

2. Als de huurder het abonnement wijzigt naar een ander abonnement dan geldt opnieuw een initiële contracttermijn van 1 maand, tenzij de huurder het abonnement upgradet.

 

 

3. De huurder krijgt voor de duur van het abonnement de beschikking over een step.

 

 

4. De step wordt geleverd met een oplader, accu en slot.

 

 

5. Het abonnement geeft recht op gebruik van de step als mede de getrachte nazorg. Hieronder wordt verstaan: Het gratis repareren van de step indien er sprake is van een gebrek dat is ontstaan door slijtage en gebruik. Voorbeelden van zulke gebreken zijn: kapotte verlichting, versleten wiel, niet werkzame rem, loslatende accu, etc. Na oordeel van Steppi zal worden besloten of er sprake is van een gebrek en indien nodig de step gratis omruilen. Slijtage en schade moedwillig toegebracht door roekeloosheid valt niet onder kosteloze reparatie.

 

 

6. In het geval dat de step een gebrek zoals in lid 5 genoemd vertoont, kan de huurder een verzoek tot reparatie indienen bij reparatie@steppi.nl. Steppi tracht om binnen 3 werkdagen te reageren op het verzoek.

 

 

Voorwaarden afsluiten abonnement

 

 

1. De huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
 
 

2. De step is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de huurder.

 

 

3. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van de step. Indien Steppi van oordeel is dat de huurder in verzuim is, misbruik maakt van de step en/of geboden service, opzettelijk onjuiste informatie verschaft dan wel anderszins niet langer in staat wordt geacht aan de verplichtingen te kunnen voldoen, is Steppi gerechtigd om beslag te leggen op de step.

 

 

4. Het is niet toegestaan om de step te gebruiken buiten de landsgrenzen van het land waarin de huurder van de step, gedurende het afsluiten van het abonnement, gehuisvest is.

 

 

5. Het gebruik van de step komt geheel voor risico van de huurder.

 

 

6. Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen, dient de step altijd op slot te staan middels het slot dat bij de step wordt geleverd.

 

 

7. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de algemene voorwaarden.

 

 

8. De huurder is niet gerechtigd om wijzigingen aan de step aan te brengen die niet zonder beschadiging kunnen worden verwijderd van de step.

 

 

9. De huurder is verplicht het logo van Steppi te allen tijde zichtbaar op de step te tonen.

 

 

10. De step blijft te allen tijde eigendom van Steppi. Het is de huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de step te vestigen of te verlenen.

 

 

11. De huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Steppi, zoals een gewijzigd adres en gewijzigde betaalgegevens.

 

 

Opzegging abonnement

 

 

1. De huurder kan na de initiële termijn het abonnement maandelijks opzeggen, mits de huurder geen openstaande facturen heeft. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging is ontvangen door Steppi loopt het abonnement nog één maand door.
 
 
 

2. Huurder heeft na opzegging tot de dag dat het abonnement eindigt het recht op gebruik van de step en de plicht om de kosten van het abonnement te voldoen.

 

 

3. De huurder zendt na afloop van het abonnement het product zo snel mogelijk, maar binnen 3 werkdagen terug, laat het product binnen 3 werkdagen ophalen door de aangesloten bezorgservice (kijk op de website voor de bezorgservice in uw regio) of overhandigt het product binnen 3 werkdagen aan Steppi.

 

 

4. De huurder zendt of overhandigt het product met alle geleverde toebehoren (oplader, accu, slot, gebruiksaanwijzingen en garantiebepalingen), indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Steppi verstrekte instructies.

 

 

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefenen van hetgeen in lid 3 is benoemd ligt bij de huurder.

 

 

6. De huurder draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

 

7. De huurder ontvangt een bevestiging van de retour op het moment dat de step is ontvangen door Steppi. Steppi controleert vervolgens de step. In het geval van schade of een gebrek zijn de reparatiekosten voor rekening van de huurder. De huurder ontvangt hier nader bericht over.

 

 

8. Indien de step niet binnen 3 dagen na afloop van het abonnement is overgedragen aan Steppi (zonder legitieme reden) en het abonnement niet opnieuw is geactiveerd, is de huurder in verzuim en zal Steppi aangifte doen van diefstal door huurder. De huurder is daarnaast een boete verschuldigd (Tabel 1), te vermeerderen met de kosten die gemoeid zijn met het terughalen van de step en eventuele aanvullende kosten.

 

Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type abonnement

Type Abonnement Vastgestelde boete
Steppi Pro
€ 749,95
Steppi Max
€ 799,95

Prijzen

 

 

1. Gedurende het abonnement worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.

 

 

2. In afwijzing van het vorige lid kan Steppi producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Steppi dit bedongen heeft en:
A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
B. de huurder de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 

5. Alle door Steppi genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

 

Nakoming overeenkomst

 

 

1. Steppi staat er voor in dat de steps voldoen aan de overeenkomst, de in het abonnement vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.
 

 

2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel
worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid en/of (ii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen of gebruiksvoorschriften.

 

 

3. Steppi heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de huurder, indien:- de huurder in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst;

– de huurder een (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of hem een (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– het faillissement van de huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de
 
 

Uitvoering overeenkomst en levering

 

 

1. Steppi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 
 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de huurder aan Steppi kenbaar heeft gemaakt.

 

 

3. De huurder dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Steppi.Ook eventuele wijzigingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Steppi. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de huurder.

 

 

4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

 

5. De eigendom van geleverde producten blijft bij Steppi en gaat niet over op de huurder.

 

 

6. Steppi zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de huurder hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De huurder heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

 

7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Steppi het bedrag dat de huurder betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

 

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Steppi tot het moment van bezorging aan de huurder of een vooraf aangewezen en aan Steppi bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Betaling

 

 

1. Voor zover niet anders is bepaald, dient het door de huurder verschuldigde bedrag wat betreft de eerste maand te worden voldaan binnen één maand na het ingaan van het abonnement. Hierna volgt een maandelijkse herhaling van betaling.
 
 

2. Steppi maakt gebruik van een automatisch incasso systeem.

 

 

3. Steppi is niet verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de maandelijkse afschrijving ten behoeve van de huurder.

 

 

4. Omdat Steppi gebruik maakt van automatisch incasseren bij de abonnementen heeft de huurder de mogelijkheid een afschrijving te storneren. Steppi wijst erop dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Steppi verzoekt u dan ook niet te storneren, maar contact op te nemen met zakelijk@steppi.nl indien u het niet eens bent met een afschrijving.

 

 

5. Indien de automatische incasso niet kan slagen of onterecht wordt gestorneerd, is de huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dat een aanmaning om het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen een van één maand termijn is voldaan, kan Steppi een incassobureau inschakelen. Alle administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de huurder.

 

 

Schade

 

 

1. De huurder is verplicht om schade aan de step en/of accessoires, ontstaan door vandalisme, binnen 24 uur te melden aan Steppi.
 
 

2. In het geval van schade kan de huurder een verzoek tot reparatie indienen bij reparatie@steppi.nl. De reparatiekosten komen in dit geval voor rekening van de huurder.

 

 

3. Indien er sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij, is de huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een situatieschets (ondertekend door beide partijen) aan te leveren bij Steppi. Op www.steppi.nl is een aanrijdingsformulier beschikbaar. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd, zal de schade in rekening worden gebracht bij de huurder.

 

 

Diefstal of vermissing step

 

 

1. In geval van diefstal of vermissing van de step is de huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Steppi via garantie@steppi.nl. Vervolgens dient de huurder samen met Steppi aangifte te doen en alle geleverde toebehoren (oplader, accu, slot, gebruiksaanwijzingen en garantiebepalingen), indien redelijkerwijs mogelijk, te overhandigen aan Steppi.
 
 

2. De huurder is in bovenstaand geval een eigen risico verschuldigd. Dit verschilt per type abonnement. In tabel 2 is het eigen risico per abonnement vermeld. Het eigen risico dient binnen 14 dagen na facturering te worden voldaan.

 

 

Tabel 2: Hoogte eigen risico per type abonnement

Type Abonnement Vastgestelde eigen risico
Steppi Pro
€ 480
Steppi Max
€ 580
3. De huurder ontvangt na de afronding van de aangifte en betaling van het eigen risico een vervangende Step.
 

 

4. In het geval dat de huurder de diefstal of vermissing niet of niet tijdig meldt, dan geldt het boete bedrag zoals vermeld in Tabel 1.

 

 

5. Indien de huurder bij diefstal of vermissing de geleverde toebehoren niet overhandigt, is de huurder een vergoeding van hetgeen dat niet is overhandigd aan Steppi verschuldigd.

 

 

6. Wanneer een vermiste of gestolen step wordt teruggevonden binnen de looptijd van het abonnement krijgt de huurder het betaalde eigen risico geheel of gedeeltelijk gecrediteerd. Steppi bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de step en eventuele andere kosten.

 

 

Aansprakelijkheid

 

 

1. Iedere aansprakelijkheid van Steppi, van personeel en producten van Steppi voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Steppi. Evenmin is Steppi aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 
 

2. Steppi aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
voortvloeiend uit het gebruik van producten van Steppi.

 

 

3. Indien Steppi aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitreiking door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

4. Elk recht van de huurder op schadevergoeding van Steppi vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Overmacht

 

 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Steppi in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de huurder niet aan Steppi kan worden toegerekend in een van de wil van Steppi onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Steppi kan worden verlangd.
 
 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 

 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Steppi 1 of meer verplichtingen naar de huurder niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Steppi er weer aan kan voldoen.

 

 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

 

5. Steppi is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 

Accounts en registratie

 

 

1. De huurder kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Steppi behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
 
 

2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

 

 

3. De huurder zal Steppi onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

 

 

4. Het is de huurder niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de huurder verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Steppi de aanvraag van de huurder voor een account heeft geweigerd of een account van de huurder na registratie heeft opgeheven.

 

 

Klachtenregeling

 

 

1. Steppi beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 
 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de huurder de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omgeschreven worden ingediend bij Steppi via service@steppi.nl.

 

 

3. Bij Steppi ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Steppi binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Privacy en veiligheid

 

 

1. Steppi respecteert de privacy van de klant. Steppi behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De huurder stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Steppi passende beveiligingsmaatregelen.
 
 

2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de privacyverklaring welke is in te zien op de website van Steppi.

 

 

Overig

 

 

1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 
 

2. De administratie van Steppi geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de huurder gedane aanvragen en/of bestellingen. De huurder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

 

3. Steppi is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de huurder door een enkele kennisgeving aan de huurder aan een derde over te dragen.

 

 

4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Steppi zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

 

5. Steppi is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Huurders zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

 

1. Op de overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Steppi en de huurder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan rechtbank Oost-Brabant.

 

 

Don't leave us & Join The Club!

Be the first one that rides Steppi

let's Ride the Future together